Regulamin

REGULAMIN  PRZEDSZKOLA NR 3 W PIASECZNIE

 

 1. Przedszkole jest czynne w godz. 6 30 – 17 30.
 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący w odrębnych przepisach, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 3. W związku z realizacją obowiązku przedszkolnego rodzice są zobowiązani usprawiedliwić każdorazową nieobecność dziecka.
 4. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.
 5. W przedszkolu nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków (paraleków, witamin, syropów itp.).
 6. Posiłki wydawane są w godzinach określonych w ramowym rozkładzie dnia.
 7. Nie ma możliwości wydawania posiłków poza wymienionymi godzinami.
 8. Przedszkole umożliwia stosowanie diety eliminacyjnej w przypadku stwierdzonej i udokumentowanej alergii pokarmowej.
 9. Wyposażenie dzieci: kapcie na zmianę, komplet ubrań na zmianę, grzebień, szczotka do włosów – wszystko podpisane imieniem i pierwszą literą nazwiska; chusteczki higieniczne.
 10. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 11. Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 12. Odpowiedzialność nauczycieli za jakość opieki nad dziećmi oraz ich bezpieczeństwo rozpoczyna się od momentu przejęcia dziecka od rodziców (prawnych opiekunów) a kończy w momencie przekazania dziecka pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub innej osoby dorosłej, upoważnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie.
 13. Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w poszczególnych oddziałach, w godzinach pracy ustalonych przez dyrektora przedszkola.
 14. Niedopuszczalne jest pozostawianie dziecka przez rodzica w szatni, ogrodzie, na ulicy.
 15. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców na piśmie.
 16. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6 30 – 8 30.
 17. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola należy zgłosić wcześniej osobiście bądź telefonicznie.
 18. Informację dotyczącą spóźnienia dziecka do przedszkola w danym dniu rodzic zobowiązany jest przekazać do godziny 8 30.
 19. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola nie pozostawiają na terenie przedszkola rowerów (z wyjątkiem dziecięcych), fotelików samochodowych i innych przedmiotów. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez rodziców w/w przedmioty.
 20. Drzwi wejściowe do przedszkola są zamykane o godzinie 8 45; ponowne otwarcie drzwi reguluje organizacja pracy przedszkola.
 21. W godzinach roznoszenia posiłków (8.45. – 9.00., 12.15.-13.00., 14.30.- 15.00.) w przedszkolu nie mogą przebywać rodzice i inne osoby trzecie.
 22. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 23. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
 24. Upoważnienie powinno  być dostarczone   osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) do nauczycielki z grupy i pozostać  w dokumentacji przedszkola.
 25. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola.
 26. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 17 30.
 27.  Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. osoba pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych).
 28.  O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 29. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie.
 30. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 0,5 godziny.
 31. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższą komendę policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 32. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 33.  W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.
 34. W przypadku, gdy rodzice nie wywiązują się z w/w obowiązków i zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka, przedszkole powiadamia odpowiednie instytucje (np. Sąd Rodzinny).
 35. Z chwilą odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
 36. Godziny pobytu dziecka są rejestrowane w Dzienniku Vulcan (patrz:  Zasady korzystania z Obecność Vulcan i Dziennik Vulcan).
 37. Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów kontaktowych.
 38. Informacji dotyczących dziecka udziela personel pedagogiczny.
 39. Zabronione jest samowolne umieszczanie na tablicy informacyjnej przedszkola ogłoszeń, reklam, itp.
 40. Rodzice zobowiązani są zwracać uwagę na ewentualne próby wejścia do przedszkola osób obcych. Obcą osobę sygnalizującą chęć wejścia na teren przedszkola należy odesłać do domofonu zewnętrznego, aby bezpośrednio kontaktowała się z pracownikiem przedszkola. W każdym innym przypadku o wejściu osoby obcej należy powiadomić pracownika przedszkola.
Skip to content

Zapoznaj się z informacjami odnośnie Polityki Prywatności i plików cookies. więcej informacji

1. Przedszkole Nr 3, przy ul. Jaworowej 4, 05-501 Piaseczno przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.
2. Przedszkole nr 3 pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP użytkowników strony internetowej. Dane te służą do administrowania stroną internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są najczęściej odwiedzane.
3. Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika strony. Przez używanie strony Przedszkola nr 3wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.
4. Przedszkole nr 3 używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować tożsamości użytkowników.
5. Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.
6. Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na adres mailowy zamieszczony w zakładce KONTAKT.
7. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Przedszkolu nr 3 jest Pani Aneta Dziewanowska adres e-mail do kontaktu: aneta@gmail.com
8. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane w zakładce Polityka Prywatności

zamknij