Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

Przedszkole nr 3 w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkolepodjaworem.pl

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-27

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

POWODY NIEZGODNOŚCI

brak audio deskrypcji dla materiałów  multimedialnych,

POWODY WYŁĄCZEŃ

zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu; mapy są wyłączone z obowiązku dostępności,

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatu przedszkola, mail: p3@przedszkolepodjaworem.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 756 77 56
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek

Przedszkole nr 3 w Piasecznie ma siedzibę przy ul. Jaworowej 4. Na ogrodzony teren posesji prowadzi zamykana kodem dostępu furtka wyposażona w domofon umożliwiający łączenie z sekretariatem, kuchnią oraz oddziałami przedszkolnymi. Aby opuścić posesję należy zastosować kod wyjścia. Kod wejścia i wyjścia znany jest pracownikom i rodzicom. Interesanci po zasygnalizowaniu domofonem potrzeby wejścia, wpuszczani są przez pracownika, który monitoruje ich przejście do sekretariatu.

Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa wejścia, przy których nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich. Do wejścia głównego dla rodziców, dzieci personelu i interesantów prowadzi chodnik o długości około 45 metrów o pochyleniu pow. 3% oraz 8 stopni szerokich schodów. Drzwi główne szerokie –  90 cm. prowadzą przez korytarz do sekretariatu. Do wejścia bocznego od strony ogrodu dla rodziców, dzieci i personelu, prowadzi chodnik wzdłuż budynku, 6 stopni schodów oraz drzwi o szerokości 80 cm..

Sale przedszkolne zlokalizowane są na trzech poziomach: parterze, I piętrze (trzeba pokonać 20 stopni szerokich schodów), II piętrze (trzeba pokonać 18 wąskich schodów). Szatnia dla dzieci i personelu znajduje się w suterenie, trzeba pokonać 12 stopni wąskich, krętych schodów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne). Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze, gabinet dyrektora na II piętrze. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Miejsca parkingowe zlokalizowane są wzdłuż posesji przedszkola, po drugiej stronie ulicy Jaworowej. Najbliższe oznakowane miejsce dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na równoległej ulicy – Alei Kasztanów, około 300 m. od wejścia do przedszkola.

Do budynku głównego i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości około 500 m.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

APLIKACJE MOBILNE

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Skip to content

Zapoznaj się z informacjami odnośnie Polityki Prywatności i plików cookies. więcej informacji

1. Przedszkole Nr 3, przy ul. Jaworowej 4, 05-501 Piaseczno przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.
2. Przedszkole nr 3 pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP użytkowników strony internetowej. Dane te służą do administrowania stroną internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są najczęściej odwiedzane.
3. Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika strony. Przez używanie strony Przedszkola nr 3wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.
4. Przedszkole nr 3 używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować tożsamości użytkowników.
5. Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.
6. Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na adres mailowy zamieszczony w zakładce KONTAKT.
7. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Przedszkolu nr 3 jest Pani Aneta Dziewanowska adres e-mail do kontaktu: aneta@gmail.com
8. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane w zakładce Polityka Prywatności

zamknij