Projekty edukacyjne

Przedszkole nr 3 organizuje pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

W roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole nr 3 realizuje program wychowania przedszkolnego  “Kocham przedszkole” – Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej – Mieszek.

Program_Kocham_przedszkole

W roku szkolnym 2022/2023 w Przedszkolu nr 3 realizowane są następujące projekty edukacyjne:

  • CZAS NA LAS – LAS W CZTERECH PORACH ROKU, CZTERY PORY ROKU W LESIE – projekt edukacyjny zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa:

– usytuowanie naszego przedszkola w pięknej, leśnej aranżacji, wśród śpiewających ptaków, skaczących po drzewach wiewiórek, jeży skrywających się wśród liści stało się inspiracją do podejmowania szeregu działań edukacyjno wychowawczych. Chcemy, dzięki realizacji projektu propagować i pogłębiać wiedzę o lesie. Będziemy zatem obserwować las w czterech porach roku, gromadzić skarby lasu, słuchać dźwięków lasu, poznawać jego zapachy, zauważać barwy. Będziemy uczyć się szacunku do przyrody. Wartości lasu szukać będziemy w sztuce: literaturze, poprzez poznawanie wierszy, opowiadań; w muzyce poprzez słuchanie odgłosów lasu, śpiewu ptaków, szumu liści, echa… Posłuchamy utworów muzycznych, nauczymy się śpiewać piosenek o lesie, będziemy grać na instrumentach, także tych zrobionych z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych. Las będzie inspiracją i miejscem do tworzenia prac plastycznych. Pomoże nam także w rozumieniu świata matematyki: wielkość, wysokość, długość, zmienność pór roku, rytmy poznamy dzięki otoczeniu przyrodniczemu, zaś skarby lasu posłużą jako liczmany.

  • WIELOZMYSŁOWE ĆWICZENIA UMYSŁU PRZEDSZKOLAKA

– to program własny, którym objęte są wszystkie dzieci naszego przedszkola stworzony w oparciu o metodę integracji sensorycznej i integracji bilateralnej. Bazą projektu są:  program B.Darlińskiej pod tym samym tytułem (met. integracji sensorycznej) oraz “Program szkolny” A.Danziell’a (met. integracji bilateralnej).

Projekt realizowany jest w formie codziennych ćwiczeń porannych doskonalących somatognozję i przetwarzanie międzypółkulowe,  wzmacniających poszczególne partie mięśni zgodnie z sekwencją rozwoju ruchowego dziecka. Drugim elementem programu są prowadzone  1 raz w tygodniu  “zajęcia ruchowe kierowane” realizowane przez nauczycieli w grupach. Ćwiczenia te stymulują rozwój sensoryczno-motoryczny dzieci w następujących obszarach:  reakcje posturalne, reakcje równoważne, obustronna koordynacja i sekwencyjność ruchu, stabilizacja obręczy barkowej, trening dotykowy, trening wodzenia oczami, trening słuchowy, rozpoznawanie smaków i zapachów, przekraczanie linii środka, integracja wzrokowo-ruchowa, integracja słuchowo-ruchowa, motoryka mała.

  • GRUPOWE PROFILAKTYCZNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

– to trwające 30-40 min ćwiczenia, którymi objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr3 w Piasecznie. Zawierają one trening bazowych funkcji słuchowych (wybór ćwiczeń z programu “Dobrze słyszę!”), ćwiczenia logorytmiczne oraz ćwiczenia funkcji prymarnych aparatu oro-facjalnego tj. prawidłowe oddychanie, odgryzanie, przełykanie oraz doskonalenie prawidłowej spoczynkowej pozycji języka. Zajęcia te realizowane są przez nauczycieli specjalistów: logopedę oraz nauczyciela nabywającego uprawnienia do prowadzenia terapii logopedycznej.

  • W RYTMIE NATURY: rok polski w przyrodzie, tradycji i zwyczajach, literaturze, muzyce i sztukach plastycznych:

Realizując projekt będziemy:

– obserwować przyrodę, tworzyć kalendarze przyrody, utrwalać znajomość nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku poprzez poznawanie znaczenia i pochodzenia nazw, np.: we wrześniu obserwując kwitnące wrzosy, w październiku – słuchając baśni „Jak to ze lnem było” i dowiadując się jak z lnu lecą paździerze, w listopadzie – obserwując listopadową przyrodę i poznając przysłowia ludowe: listopad liść opadł, w listopadzie goło w sadzie; w grudniu – obserwując pogodę i bawiąc się przy piosence „Jedzie grudzień po grudzie”, styczeń – słuchając Bajki o Starym i Nowym roku” i bawiąc się grą słów „tam gdzie nie sięga ludzki wzrok, styka się z rokiem rok…”… Każdy dzień, miesiąc niesie wiele możliwości poznawania otaczającej rzeczywistości.

– poznawać tradycje i zwyczaje roku polskiego, uczyć się piosenek ludowych, przysłów, uczestniczyć w wydarzeniach mających swoje źródło w ludowej tradycji, np. Andrzejki, Topienie Marzanny, wielkanocne zabawy z kogucikiem, Sobótka i poszukiwanie kwiatu paproci .

– rozwijać wrażliwość muzyczną dzieci,  np. przez słuchanie listopadowe „Preludium deszczowego”, czy grudniowe Scherza h moll op.20  Fryderyka Szopena z motywem kolędy „Lulajże Jezuniu”, utworu „Cztery pory roku” Vivaldiego, czy „Poranek” Griega;

– oglądać reprodukcje obrazów znanych malarzy, przedstawiających przyrodę w różnych porach roku, a także tworzyć prace plastyczne różnymi technikami, także w plenerze:

– poznawać polską literaturę dziecięcą, dawną i współczesną, opowiadającą o szacunku do przyrody, tradycji i człowieka, który jest jej częścią.

  • “ANGIELSKI JEST FUN – TASTYCZNY!” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

projekt – Angielski jest fun-tastyczny

– kierowany jest do placówek przedszkolnych i klas 1-3. Celem Projektu jest rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania, zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, uatrakcyjnienie sposobu nauczania.
Podczas trwania Projektu dzieci wraz z nauczycielem (koordynatorem projektu) będą wykonywać określone zadania i “wyzwania”.
Czas trwania Projektu: październik 2022 – maj 2023.

  • „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

– celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Projekt składa się z sześciu modułów. W każdym module są zadania do zrealizowania przez wychowawcę grupy i dzieci.

Moduł I – czytamy razem z małym misiem

Opis:
Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia, który w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak „zamieszka” w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury. Dzieci, po zapoznaniu się z daną lekturą, będą wypełniały kartę z dzienniczka Małego Misia.

Moduł II – Emocje w życiu codziennym

Opis:
Projekt zainaugurowany w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10.10.2022). Jego głównymi celami są upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukacja społeczna w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Projekt będzie podzielony na część szkoleniową, składającą się z webinaru poprowadzonego dla grupy „Misiowe inspiracje” przez Anetę Konefał, oraz część praktyczną obejmującą:

  1. przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć na temat emocji, np. z wykorzystaniem scenariuszy zajęć i opowiadań A. Konefał: „Gdzie mieszka złość? (złość), „Po deszczu zawsze wychodzi słońce” (smutek), „Nie bój się, Misiu” (strach), „Nieśmiałość” (nieśmiałość);
  2. naukę poprzez zabawę rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, kształtowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
  3. monitoring odporności emocjonalnej mający na celu uświadomienie dzieciom, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, naukę panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Moduł III – Pamiętnik naszej grupy

Opis:

Moduł promujący wartość wychowania przedszkolnego. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego ma na celu pokazanie, jak ważna w życiu każdego dziecka jest edukacja CZYTAMY RAZEM Z MAŁYM MISIEM. Celem modułu jest zwrócenie uwagi na korzyści, jakie dzieci zdobywają dzięki uczestnictwu w przedszkolnym życiu. Zostaną one zaproszone do samodzielnego projektowania aktywności kolekcjonowania przedszkolnych wspomnień (adekwatnie do ich wieku/ potrzeb i umiejętności).

Moduł IV – Zmisiowane zajęcia

Opis:

Zajęcia będą miały charakter nietypowy, np. przeprowadzenie eksperymentu, dzień bez zabawek lub zajęcia dla dzieci z innej grupy. Wybór będzie należał do dzieci. Będą musiały wybrać rodzaj zajęć, przeprowadzając głosowanie według podanej instrukcji, ustalić ich przebieg oraz skonstruować odpowiednie pomoce dydaktyczne lub karty pracy.

Moduł V – Mały Miś i zdrowe nawyki

Opis:

Najważniejszym celem modułu jest rozwijanie u dzieci zdrowych nawyków. Dzieci poznają misiową definicję nawyku i będą się wspólnie zastanawiać, jakie nawyki służą zdrowiu. Miś zwróci uwagę na znaczenie nawyku zdrowego odżywiania się i zachęci dzieci do skomponowania posiłku inspirowanego bajką. Dzieci będą tworzyć planery nawyków, które będą kształcić w domu razem z rodzicami, tj. nawyk wieczornego czytania (zdrowie psychiczne dzieci).

Moduł VI – spacerki literackie

Opis:

Dzieci zaprojektują wspólnie z nauczycielem „spacerową torbę”, zawierającą przyrządy opisane przez Małego Misia, np. „obłoczkownik” czy „łapacz uśmiechów”. Tak wyposażone będą odbywać spacery, w celu obserwowania otoczenia, i rozwiązywać zadania literackie. Podczas spacerów będą próbowały samodzielnie wykonać zdjęcia, które posłużą im jako matryca do nietypowych zajęć plastycznych.

  • „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”– projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia.

– projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest skierowany do uczniów i nauczycieli z zerówek (przedszkolnych i szkolnych).  Projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy (jesienno-zimowy, wiosenny).

W każdym etapie zrealizowanych będzie  sześć zadań, czyli dwie lekcje, dwa konkursy, forum zdrowia dla rodziców oraz promocję wiedzy wśród społeczności przedszkola.

Podczas zajęć lekcyjnych realizowane będą zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Konkursy są tematycznie powiązane z zajęciami dydaktycznymi i ich celem jest m.in. utrwalenie wiadomości, pogłębianie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności. Celem ostatnich dwóch zadań jest podzielenie się zdobytą wiedzy z młodszymi kolegami i koleżankami przedszkola oraz rodzicami.

Projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda

 

 

Skip to content

Zapoznaj się z informacjami odnośnie Polityki Prywatności i plików cookies. więcej informacji

1. Przedszkole Nr 3, przy ul. Jaworowej 4, 05-501 Piaseczno przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.
2. Przedszkole nr 3 pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP użytkowników strony internetowej. Dane te służą do administrowania stroną internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są najczęściej odwiedzane.
3. Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika strony. Przez używanie strony Przedszkola nr 3wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.
4. Przedszkole nr 3 używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować tożsamości użytkowników.
5. Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.
6. Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na adres mailowy zamieszczony w zakładce KONTAKT.
7. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Przedszkolu nr 3 jest Pani Aneta Dziewanowska adres e-mail do kontaktu: aneta@gmail.com
8. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane w zakładce Polityka Prywatności

zamknij